Hack de Overheid!

Data

A list of all data of province of North Holland

Archeologische verwachtingen (0)
UNESCO: (1)
Nat. landschap – Groene Hart (2)
Nat. landschap – Laag Holland (3)
Nat. landschap – Arkenheem (4)
Nat. landschap – Stelling van Amsterdam (5)
Rijksbufferzones (6)
Rijksmonumenten (7)
Belvedere gebieden (8)
Dorpsmorfologie (9)
Structuurdragers (10)
Dorpsgrootte (11)
Stiltegebieden (12)
Open gebieden (13)
Ruimtetypen (14)
Openheid (15)
Prov. mon – Overige bouwwerken (16)
Prov. mon – Waterstaatkundige werken (17)
Prov. mon – Stelling van Amsterdam (18)
Prov. mon – Keringselementen (19)
Archeologische monument (20)
Landgoederen (21)
Watertorens (22)
Vuurtorens (23)
Molens (24)
Stolpboerderijen (25)
Historische spoorlijnen: (26)
Noordhollandsch kanaal (27)
Historische trekvaarten (28)
Afsluitdijk (29)
Wierdijk (30)
Zuider IJ-en zeedijken (31)
Noorder IJ-en zeedijken (32)
Westfriese Omringdijk (33)
Noordzeekanaal (34)
Industrieel erfgoed (35)
Atlantikwall – bijzondere bunkers (36)
Atlantikwall – kustlijn (37)
Stelling van Den Helder (38)
Stelling van Amsterdam – zichtlijnen (39)
Stelling van Amsterdam – deelgebieden (40)
Stelling van Amsterdam – schootcircels (41)
Stelling van Amsterdam – forten (42)
Stelling van Amsterdam – buitenring (43)
Stelling van Amsterdam – inundatiegebied (44)
Nieuwe Hollandse Waterlinie – forten (45)
Nieuwe Hollandse Waterlinie (46)
Tijdsdiepte (47)
Aardkundig monument (48)
Aardkundig waardevol gebied (49)
Strandwallen-en vlaktenlandschap – Villa’s & Buitenplaatsen (50)
Strandwallen-en vlaktenlandschap – Stolpboerderijen (51)
Strandwallen-en vlaktenlandschap – Molens (52)
Strandwallen-en vlaktenlandschap – Vaarten (53)
Strandwallen-en vlaktenlandschap – Molenbiotoop (54)
Strandwallen-en vlaktenlandschap – Bijzondere objecten (55)
Strandwallen-en vlaktenlandschap – Landgoederen (56)
Landschapstypen – Strandwallen-en vlaktenlandschap (57)
Jonge duinlandschap – Bunkers (58)
Jonge duinlandschap – Villa’s (59)
Jonge duinlandschap – Vaarten (60)
Jonge duinlandschap – Waterinfrastructuur (61)
Jonge duinlandschap – Waterleiding & Villa’s (62)
Jonge duinlandschap – Leiduinpomp (63)
Landschapstypen – Jonge duinlandschap (64)
Keileemlandschap – Wieningen (65)
Keileemlandschap – Tuunwallen (66)
Keileemlandschap – Eendenkooi (67)
Keileemlandschap – Wezenputten (68)
Keileemlandschap – Stolpboerderijen (69)
Keileemlandschap – Afsluitdijk (70)
Keileemlandschap – Wegdeel (71)
Keileemlandschap – Oude Schans (72)
Keileemlandschap – Wegdorpgebouwen (73)
Keileemlandschap – Wegdorpen (74)
Keileemlandschap – Wierdijk (75)
Landschapstypen – Keileemlandschap (76)
Aandijkingenlandschap – Waterbouwkundige werken: (77)
Aandijkingenlandschap – Stolpboerderijen (78)
Aandijkingenlandschap – Laanbeplanting (79)
Aandijkingenlandschap – Waterinfrastructuur: (80)
Aandijkingenlandschap – Lintbebouwing (81)
Aandijkingenlandschap – Stelling van Den Helder (82)
Landschapstypen – Aandijkingenlandschap (83)
Oude zeekleilandschap – Stations (84)
Oude zeekleilandschap – Molens (85)
Oude zeekleilandschap – Terpen (86)
Oude zeekleilandschap – Spoor (87)
Oude zeekleilandschap – Waterinfrastructuur (88)
Oude zeekleilandschap – Ringdijk (89)
Oude zeekleilandschap – Boomgaard (90)
Oude zeekleilandschap – Wielen en putten (91)
Oude zeekleilandschap – Verkaveling (92)
Oude zeekleilandschap – Lintdorpen (93)
Oude zeekleilandschap – Molenbiotoop (94)
Landschapstypen – Oude zeekleilandschap (95)
Droogmakerijenlandschap – Molens (96)
Droogmakerijenlandschap – Stolpboerderijen (97)
Droogmakerijenlandschap – Waterinfrastructuur (98)
Droogmakerijenlandschap – Lintbebouwing (99)
Droogmakerijenlandschap – Molenbiotoop (100)
Droogmakerijenlandschap – SvA Forten (101)
Droogmakerijenlandschap – SvA Buitenring (102)
Landschapstypen – Droogmakerijenlandschap (103)
Stuwwallenlandschap – Grenspaal (104)
Stuwwallenlandschap – Villa’s & landgoederen (105)
Stuwwallenlandschap – Landgoederen (106)
Landschapstypen – Stuwwallenlandschap (107)
Veenpolderlandschap – Molens (108)
Veenpolderlandschap – Stolpboerderijen (109)
Veenpolderlandschap – Waterinfrastructuur (110)
Veenpolderlandschap – Industrieel Zaan (111)
Veenpolderlandschap – SvA Forten (112)
Veenpolderlandschap – Lintdorpen (113)
Veenpolderlandschap – Molenbiotoop (114)
Veenpolderlandschap – SvA Buitenring (115)
Veenpolderlandschap – Nieuwe Hollandse Waterlinie (116)
Landschapstypen – Veenpolderlandschap (117)
Veenrieverenlandschap – Naarder Trekvaart (118)
Veenrieverenlandschap – Wegen & paden (119)
Veenrieverenlandschap – Zeewerende dijk (120)
Veenrieverenlandschap – Verkaveling (121)
Veenrieverenlandschap – Boezemwater (122)
Veenrieverenlandschap – Buitenplaats (123)
Veenrivierenlandschap – SvA Forten (124)
Veenrivierenlandschap – SvA Buitenring (125)
Veenrivierenlandschap – Nieuwe Hollandse Waterlinie (126)
Veenrieverenlandschap – Veenrivieren (127)
Landschapstypen – Veenrieverenlandschap (128)
Landschapstypen – Landschap voormalig Zuiderzee (129)
Landschapstypen – Stedelijk gebied (130)
DPDATA.NA EHS ECOLOGVERBZONES (0)
DPDATA.NA EHS GROTEWATEREN (1)
DPDATA.NA EHS OP LAND (2)
DPDATA.NA EHS WEIDEVOGELLEEFGEBIEDEN (3)
DPDATA.WERKLOCATIES (4)
gwb gebieden (5)
DPDATA.stiltegebieden (6)
DPDATA.aardkundige waarden (7)
DPDATA.CHW ALG VLAKKEN (8)
DPDATA.geluid prov wegen (9)
DPDATA.geluid prov wegen night (10)
DPDATA.Nationale landschappen NH Clip (11)
DPDATA.provmon keringselementen (12)
DPDATA.provmon kleine objecten (13)
DPDATA.provmon Stelling Adam (14)
DPDATA.provmon waterstaatkundig (15)
DEFENSIE (0)
ILS MVKK (1)
Radar MVKK (2)
Naderingsfunnel MVKK (3)
Munitiezonering: (4)
Storingsvrijezone (5)
Onveilige zone schietgebied (6)
Laagvlieggebied (7)
LUCHTVAART (8)
20Ke-contour Schiphol (9)
10-5-contour Schiphol (10)
10-6-contour Schiphol (11)
Geluidsloopzone (12)
Bouwhoogtebeperking Schiphol (13)
58 dB(A) Lden-contour Schiphol na actualisatie (14)
48 dB(A) Lden-contour Schiphol na actualisatie (15)
Beperkingengebied woningbouw (16)
Beperkingen ten aanzien van vogelaantrekkende bestemmingen (17)
57 Bkl geluidszone (18)
47 Bkl geluidszone (19)
OVERIG (20)
Hoogspanningsleiding (21)
Leidingstrook (22)
Straalpad (23)
Vrijwaringszone (24)
Risicocontour 10-6/jaar (25)
Industrieterrein van regionaal belang (26)
Geluidszonegrens bedrijven: industrieterrein (27)
Geluidszonegrens bedrijven: 50 dB (A) (28)
Grondwaterbeschermingsgebied I (29)
Grondwaterbeschermingsgebied II (30)
Waterwingebied (31)
Stiltegebied (32)

STAGING Plaatsnamen (0)
GISDATA nwb wegvak nh (1)
Gemeentes (2)
Overzichtskaart gemeenten land (3)
STAGING Top10V lijn (4)
STAGING Top50Vector Lijnen (5)
STAGING top250v infra NL (6)
GISDATA nl prov (7)
STAGING huisvesting bbg (8)
STAGING gen bev kern2001 (9)
GISDATA NL contour (10)
top10v water NL (11)
STAGING Top10V infra (12)
STAGING top10v grondgebruik NH dis (13)
STAGING top50v grondgebruik NH dis (14)
STAGING top250v grondgebruik NL (15)
IMS TOP2K NAMEN LoScale (0)
IMS TOP2K NAMEN MeScale (1)
IMS TOP2K NAMEN HiScale (2)
IMS GEMEENTEGRENZEN NH (3)
IMS TOP10V SPOOR NH (4)
IMS TOP10V INFRA NH (5)
IMS TOP50V INFRA NH LoScale (6)
IMS TOP50V INFRA NH HiScale (7)
IMS TOP250V INFRA NL LoScale (8)
IMS TOP250V INFRA NL MeScale (9)
IMS TOP250V INFRA NL HiScale (10)
IMS TOP10V WATER NH (11)
IMS TOP250 TERREIN NL (12)
Teksten50k (0)
wegvak namen (1)
Wegnummers (2)
Gemeentegrenzen (3)
Teksten2k (4)
Zeeen (5)
Prov contour (6)
Rails TOP10 (7)
Infra Top50 (8)
Top250V infra (9)
Infra TOP10 (10)
Gebouw TOP10G (11)
Infra TOP10H (12)
Bedrijventerreinen (13)
Top250 terrein (14)
Visiekaart (0)
vk Kustplaatsen (1)
vk Zuiderzeeplaatsen (2)
vk Nieuwe zeesluis IJmuiden (3)
vk Seaport (4)
vk Grootschalige waterberging (5)
vk Verdichting OV-knooppunten (6)
vk Hondsbossche en Pettemer zeewering (7)
vk Regionaal HOV – nieuw of ingrijpende reconstructie (indicatief) (8)
vk Regionaal HOV (9)
vk Spoorweg (10)
vk Regionaal wegennet – nieuw of ingrijpende reconstructie (indicatief) (11)
vk Provinciaal wegennet – nieuw of ingrijpende reconstructie (indicatief) (12)
vk Regionaal wegennet (13)
vk Provinciaal wegennet (14)
vk Agriport A7 (15)
vk Greenport Aalsmeer (16)
vk Seedvalley (17)
vk Stellingforten (18)
vk Stelling van Amsterdam (19)
vk Westfriese omringdijk, Wierdijk, Noorder IJ- en zeedijken (20)
vk Zuider IJ- en zeedijken (21)
vk Linieforten (22)
vk Nieuwe Hollandse Waterlinie (23)
vk Calamiteitenberging Ronde Hoep (24)
vk Grootschalige windenergie (25)
vk Concentratiegebied intensieve veehouderij (26)
vk (Glas)tuinbouwconcentratiegebied (27)
vk Bollenconcentratiegebied (28)
vk Transformatiegebied – meervoudig (29)
vk Schipholgebonden bedrijven/kantoren (30)
vk Waterstructuur (31)
vk Vastgesteld of bestaand bedrijventerrein of kantoorlocatie (32)
vk Schiphol landingsbanen (33)
vk Luchthavengebied Schiphol (34)
vk Droogmakerijen (35)
vk Grote wateren (36)
vk Waterstructuurlijnen (37)
vk Strategische reserve gebiedsontwikkeling Schipholdriehoek, inclusief tweede terminal Schiphol (38)
vk Metropolitaan stedelijk gebied en regionale kernen Bestaand Bebouwd Gebied (BBG*) (39)
vk Kleine kernen en bebouwing in buitengebied Bestaand Bebouwd Gebied (BBG*) (40)
vk Structuurlijnen (41)
vk Blauwe Hart (42)
vk Jonge duinlandschap (43)
vk Landschapstypologie (44)
Wateroverlast (45)
Landwaartse begrenzing kustfundament (46)
Geplande versterkingen primaire waterkeringen 2010-2015 (47)
Calamiteitenberging Ronde Hoep (48)
Aansluiting op hogegrond (49)
Primaire waterkering (50)
Regionale waterkering (51)
Transformatiegebied – meervoudig (wateroverlast) (52)
Grond- drink- en oppervlaktewaer (53)
IJsselmeer (54)
Grootschalige waterberging (55)
Fijnmazige waterberging (56)
Transformatiegebied – meervoudig (water) (57)
Duurzame energie (58)
Zoekgebied voor grootschalige windenergie (59)
Kleinschalige oplossingen voor duurzame energie (60)
Cultuurlandschappen (61)
Zuiderzeeplaats (cultuurlandschap) (62)
Stelling van Den Helder (63)
Afsluitdijk (64)
Hondbossche zeewering (65)
Stellingforten (cultuurlandschap) (66)
Stelling van Amsterdam (cultuurlandschap) (67)
Wierdijk (68)
Westfriese Omringdijk (69)
Noorder IJ- en Zeedijk (70)
Zuider IJ- en zeedijk (71)
Linieforten (cultuurlandschap) (72)
Nieuwe Hollandse Waterlinie (cultuurlandschap) (73)
Jonge duinlandschap (74)
Strandwallen- en vlaktenlandschap (75)
Keileemlandschap (76)
Aandijkingenlandschap (77)
Droogmakerijenlandschap (78)
Oude zeekleilandschap (79)
Veenpolderlandschap (80)
Stuwwallenlandschap (81)
Veenrivierenlandschap (82)
Landschap voormalige Zuiderzee (83)
Grote wateren (84)
Structuurlijnen (85)
Natuur (86)
Robuuste verbinding (87)
Ecologische verbindingszone (88)
Nationaal park (89)
Natura2000-gebied (90)
Ecologische Hoofdstructuur (EHS)* (91)
EHS grote wateren (92)
Weidevogelleefgebied (93)
Transformatiegebied – meervoudig (natuur) (94)
Groen om de stad en recreatie (95)
Recreatieknooppunt (96)
Kustplaats (97)
Zuiderzeeplaats (recreatie) (98)
Basisrecreatietoervaartnet (99)
Linieforten (recreatie) (100)
Nieuwe Hollandse Waterlinie (recreatie) (101)
Stellingforten (recreatie) (102)
Stelling van Amsterdam (recreatie) (103)
RodS (104)
RodS zoekgebied (105)
Rijksbufferzone (106)
Wandelnetwerk (107)
Fietsnetwerk (108)
Transformatiegebied – meervoudig (recreatie) (109)
Intensief recreatiegebied (110)
Laag Holland (111)
Groene Hart (112)
Arkemheen – Eemland (113)
Heel de Heuvelrug (114)
Blauwe Hart (115)
Duinzone (116)
Verkeers- en vervoersnetwerken (117)
Overslaglocatie (118)
Overslaglocatie – niet aan basisnet (119)
Station / OV knooppunt (120)
Station / OV knooppunt – nieuw (121)
Regionaal HOV – nieuw (indicatief) (122)
Regionaal wegennet – nieuw of ingrijpende reconstructie (rijks, indicatief) (123)
Regionaal wegennet – nieuw of ingrijpende reconstructie (provinciaal, indicatief) (124)
Regionaal HOV (125)
Spoorweg (verkeer) (126)
Basisnet beroepsvaart en staandemastroutes (127)
Regionaal wegennet (rijks) (128)
Regionaal wegennet (provinciaal) (129)
Huisvesting (130)
Verdichting OV-knooppunt (131)
Spoorweg (huisvesting) (132)
Transformatiegebied – meervoudig (huisvesting) (133)
BBG* (134)
Landbouw (135)
Agriport A7 (136)
Greenport Aalsmeer (137)
Seedvalley (138)
Tuinbouwconcentratiegebied (combinatie glas en volle grond) (139)
Concentratiegebied intensieve veehouderij (140)
Glastuinbouwconcentratiegebied (141)
Bollenconcentratiegebied (142)
Gebied voor grootschalige landbouw (143)
Gebied voor gecombineerde landbouw (144)
Economie (145)
Bedrijventerrein met milieucategorie 4 of 5 (146)
Mogelijke uitbreidingslocatie haven vanaf 2020 (147)
Nieuwe zeesluis IJmuiden (148)
Seaport (149)
Strategische reserve Schipholgebonden bedrijventerrein dan wel regionaal bedrijventerrein (150)
Havengebonden bedrijventerrein (151)
Schipholgebonden bedrijventerrein (152)
Schiphol-en havengebonden bedrijventerrein (153)
Vastgestelde of bestaande kantoorlocatie (154)
Zacht plan voor kantoorlocatie (155)
Vastgesteld of bestaand bedrijventerrein (156)
Zacht plan voor bedrijventerrein (157)
Strategische reserve bedrijventerrein (158)
Schipholbanen (159)
Strategische reserve gebiedsontwikkeling Schipholdriehoek, inclusief tweede terminal Schiphol (160)
Luchthaven Schiphol (161)

Kaart 1 GRONDGEBIED (0)
v Grondgebied Provincie Noord-Holland (1)
Kaart 2 BBG (2)
v Transformatiegebied – meervoudig (3)
v BBG* (4)
Kaart 3 LANDELIJK GEBIED (5)
v Landelijk gebied (6)
Kaart 4 ECOLOGIE (7)
v Ecologische verbindingszone (8)
v Ecologische Hoofdstructuur (EHS) * (9)
v EHS grote wateren (10)
v Weidevogelleefgebied (11)
Kaart 5 NATIONALE EN METROPOLITANE LANDSCHAPPEN (12)
v Stelling van Amsterdam (13)
v Wijkermeerpolder (14)
v Nieuwe Hollandse Waterlinie (15)
v RodS (16)
v Rijksbufferzone (17)
v Groene Hart (18)
v Arkemheen Eemland (19)
v Laag Holland (20)
Kaart 6 LANDBOUWGEBIEDEN (21)
v Gebied voor grootschalige landbouw (22)
v Gebied voor gecombineerde landbouw (23)
Kaart 7 LANDBOUWCLUSTERS (24)
v Zaadveredelingsconcentratiegebied (25)
v Zaadveredelingsbedrijf (26)
v Concentratiegebied intensieve veehouderij (27)
v Tuinbouwconcentratiegebied (combinatie glas en volle grond) (28)
v Glastuinbouwconcentratiegebied (29)
v Bollenconcentratiegebied (30)
Kaart 8 BLAUWE RUIMTE (31)
v Landwaartse begrenzing kustfundament (32)
v Primaire waterkering (33)
v Aansluiting op hogegrond (34)
v Regionale waterkering (35)
v Strandzonering: jaarrond strandpaviljoens niet toegestaan (36)
Kaart 9 DUURZAME ENERGIE (37)
v Zoekgebied voor grootschalige windenergie (38)
v Kleinschalige oplossingen voor duurzame energie (39)
Kaart 10 AARDKUNDIGE WAARDEN (40)
v Aardkundig monument (beschermd via Provinciale Milieuverordening) (41)
v Aardkundig waardevol gebied (42)

Zoekgebieden en voorkeursgebieden (0)
Zoekgebieden (1)
Voorkeursgebieden: (2)
Spoorweg (3)
Provinciale wegen (4)
Rijkswegen (5)
Glastuinbouw (6)
Bedrijventerreinen (7)
Vrijwaringsgebieden (8)
Weidevogelleefgebied (9)
Nationale parken (10)
Werelderfgoed gebieden (11)
UNESCO: (12)
Aardkundige monumenten (13)
Bebouwd gebied (14)
Inpassingsgebieden (15)
Overige Inpassingsgebieden (16)
Natura 2000 (17)
EHS-gebieden (18)
EHS grote wateren (19)
Ecologische verbindingszone (20)
Nationale landschappen (21)
Rijksbufferzone (22)
Aardkundige waarden (23)
Provinciale monumenten (24)
Provinciale structuurdragers (25)
Zuiderzeeplaats (cultuurlandschap) (26)
Linieforten (cultuurlandschap) (27)
Stellingforten (cultuurlandschap) (28)
Afsluitdijk (29)
Structuurlijnen (30)
Hondbossche zeewering (31)
Wierdijk (32)
Westfriese Omringdijk (33)
Noorder IJ- en Zeedijk (34)
Zuider IJ- en zeedijk (35)
Nieuwe Hollandse Waterlinie (cultuurlandschap) (36)
Stelling van Den Helder (37)
Stelling van Amsterdam (cultuurlandschap) (38)
Stiltegebied (39)
Zone 350m rondom woonkernen (40)
Aandachtspunten (41)
Aanvliegroutes (42)
Aanvliegroutes Schiphol (43)
Naderingsfunnel MVKK (44)
Radar gebied (45)
Radar MVKK (46)
Water (primaire waterkeringen& oppervlaktewater): (47)
Primaire waterkeringen (48)
Oppervlaktewater (buiten) (49)
Oppervlaktewater (binnen) (50)
Bestaande windturbine’s (51)
Bestaande windturbines (400m buffer) (52)
Windkaart 100m (53)
Windkansenkaart (54)
Windkansenkaart – plaatsnamen (55)
Windkansenkaart – vaarroutes (56)
Windkansenkaart – infrastructuur (57)
Windkansenkaart – ondergrond (58)
Masker (0)
provinciegrens (1)
grondwaterbeschermingsgebieden (2)
WKO-systemen (3)
WKO-systeem (4)
thermische contour (5)
grondwaterverontreinigingen (6)
puntlocatie (7)
contour (8)
aardkundige monumenten (9)
archeologische waarde (10)
natuur (11)
natura2000-gebied (12)
ecologische hoofdstructuur (13)
topografie (beperkt) (14)
TOP250bebouwing (15)
topografie (uitgebreid) (16)
Straten (17)
bebouwing (18)
Top250 lijnen (19)
Top250 vlakken (20)
Plaatsnamen zoom0 (21)
Plaatsnamen zoom1 (22)
Postcode 6 gebieden (23)
bgk os (24)
Max uitzoom extent (25)

The following two tabs change content below.

Lex Slaghuis

Lex Slaghuis is een van de oprichters van Hack de Overheid en was CTO bij Open State. Hij houdt zich bezig data, API's, community en Apps. Speciale aandacht gaat uit naar Open Cultuur Data, Open Spending en politieke transparantie.

Laatste berichten van Lex Slaghuis (toon alles)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.